T?o ra

Th?i trang thu?c v? b?n

So v?i quá kh?, nh?n hi?u th?i trang c?a ng??i tiêu dùng trên toàn c?u bay gi? c?n tìm hi?u v? ng??i tiêu dùng mu?n gì,thích gì, kh?ng thích gì,thích mua s?m ? ?au và cách mua s?m.Ng??i tiêu dùng có nhi?u l?a ch?n, vì v?y c?ng ty c?n ph?i chia nh? th?ng tin th?i trang ?? hi?u ng??i tiêu dùng.Cùng v?i nh?n hi?u và phong cách càng ngày càng h?n ??n, ngày càng có nhi?u ng??i tiêu dùng có xu h??ng th? tr??ng xuyên, chia, và ??i v?i nh?ng khách hàng mua s?n ph?m c? th? ph? thu?c vào s? trung thành c?a th??ng hi?u th?i trang v?i th? tr??ng tr? nên ngày càng ph?c t?p.

Giúp ?? ngành c?ng nghi?p bal? túi xách B??c vào ???ng s?t nhanh t? ??ng

Trong n?n kinh t? toàn c?u và nhu c?u c?a th? tr??ng thúc ??y phát tri?n d??i, g?n 10 n?m, Trung Qu?c phát tri?n th? tr??ng ngành bal? túi xách nhanh chóng và nhu c?u ngày càng t?ng c?a doanh nghi?p, khi?n h?u h?t luggage lên qu? ??o phát tri?n nhanh.

H? tr? doanh nghi?p nhà c?a linh ho?t ?ng tùy bi?n

Ng??i tiêu dùng ngày càng tr? trong nhóm th? tr??ng m?i n?i: nhà c?a, ?? ??c cá nhan nh?ng n?m 80 và 90 ng??i tiêu dùng ?u sinh ra, gi?i tr? thích ?? ??c cá nhan l?a ch?n theo s?n ph?m thi?t k?, ?ang trong quá trình theo ?u?i  t?t h?n, và có nhi?u h?n. Và yêu c?u ch?t l??ng d?ch v? r? ràng, tùy ch?nh n?i th?t phù h?p v?i xu h??ng c?a th? tr??ng là h??ng phát tri?n "tr?".

H? tr? Trung Qu?c N?i th?p o t? doanh nghi?p c?t cánh

Ngành nghi?p ? t? ngày nay ?ang phát tri?n r?t m?nh.Vi?c th?a m?n v? màu s?c và thi?t k? lo?i v?t li?u cho chi?c xe ?i ??u.Ngay c? trong giai ?o?n ??u c?a quá trình phát tri?n, các nhà cung c?p c?ng ???c yêu c?u có trình ?? cao và s? uy?n chuy?n và kh? n?ng ?áp ?ng nhanh chóng.Ngành c?ng nghi?p ? t?, nhà cung c?p ?ang ph?i ??i m?t v?i áp l?c r?t l?n, vì h? ph?i cung c?p s?n ph?m ch?t l??ng t?t h?n, ch?t l??ng s?n ph?m thi?t b? tr?c tr?c, l?i hay khi?m khuy?t có th? d?n ??n thi?t h?i kinh t? l?n.

T?p Trung Vào Chuyên Nghi?p

.

V? chúng t?i

PGM ?? c?ng hi?n cho ngành c?ng nghi?p th?i trang, ngành c?ng nghi?p sofa,n?i th?t ot?, l?u,túi ng? vv...c?a ?? dùng du l?ch, ?? ch?i vv...Cung c?p ??y ?? nhu c?u s?n ph?m t? thi?t k?,3D runway,l?p ráp, t? ??ng b? li?u, s? ??,k? thu?t in s?,c?t m?u và tr?i v?i t? ??ng,c?t v?i t? ??ng cho các ngành c?ng nghi?p v?t li?u m?m.

Khách Hàng PGM

PGM Trên Toàn Th? Gi?iPGM lu?n gi? t?p ??u chau ?u v? gi?i pháp c?ng ngh? ,Thi?t b? nh?p kh?u c?a Y, ??m b?o ch?t l??ng t?t nh?t và hi?u qu?, và

Lu?n ??ng ??u chau au v? c?ng ngh? c?t 2D and 3D CAD, th?c hi?n m?nh m?.Th?c t? ?o visual trình bày.

??n nay, PGM ?? có nhi?u h?n 30 qu?c gia cung c?p d?ch v? hàng ??u c?a C?ng ty và có h?n200 tr?m ph?c v? trên toàn th? gi?i. Khách hàng s? d?ng d?ch v? thu?n ti?n h?n trên toàn th? gi?i.


PGM Tin T?c

浙江6十1开奖号码查询